Okapy Faber

KATALOG PRODUKTÓW

Promocja "Faber BRS - Silnik Bez Ryzyka" - zakończona!Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z promocji i dokonali zakupu okapu marki Faber.
Życzymy satysfakcji z dokonanego wyboru.

Jeszcze jest czas, żeby zarejestrować okap promocyjny kupiony przed 30 Czerwca !
Wypełnij formularz i przedłuż gwarancję na silnik BRS w zakupionym okapie z Kolekcji Faber!
Rejestracja jest nieodpłatna i nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika.
Po weryfikacji danych z formularza, prześlemy Państwu certyfikat potwierdzający przyznanie dożywotnej gwarancji na silnik,
nawet gdy wygaśnie standardowa gwarancja obejmująca 2 lata.

UWAGA !
Promocja dostępna jedynie w wybranych Salonach Mebli Kuchennych - Partnerów Promocji Faber.

Okapy objęte promocją "Faber BRS - Silnik Bez Ryzyka":

Do pobrania ...

Pobierz Regulamin promocjii ...

Regulamin promocji "Faber BRS - Silnik Bez Ryzyka"

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji „Faber BRS. Silnik Bez Ryzyka”, zwanej dalej „Promocją”, jest Dom Bianco Sp. z o.o.
z siedzibą w 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5, NIP 526-030-68-04, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy
pod nr KRS:0000150655, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Promocja prowadzona jest w wybranych Salonach Mebli Kuchennych znajdujących się na liście Partnerów Promocji.
1.3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Promocja trwa w terminie od 18 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku, lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
1.5. Uczestnikiem Promocji jest Konsument, tj. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu okapu w charakterze konsumenta zgodnie z art.221 KC.
1.6. Promocja ma na celu zapewnienie Konsumentom poczucia wyjątkowego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania okapu
FABER, poprzez udzielenie dożywotniej gwarancji na energooszczędny silnik BRS na warunkach określonych niniejszym
Regulaminem.
2. Warunki uczestnictwa.
2.1. Promocja przeznaczona jest dla Konsumentów dokonujących zakupu okapów objętych promocją u Partnerów Promocji.
Lista Partnerów uczestniczących w niniejszej promocji znajduje się na stronie:
http://okapyfaber.pl/promocje/gwarancja-brs/partnerzy-promocji
i jest również dostępna w siedzibie Organizatora.
2.2. Promocją objęte są wyłącznie następujące modele okapów kuchennych marki FABER, wyposażone w niezawodne
i energooszczędne silniki BRS:
· BLACK TIE BRS WH 80
· BLACK TIE BRS BK 80
· MIRROR BRS BK X/V 90 LOGIC
· MIRROR BRS WH X/V 80 LOGIC
· LOOK BRS X/V 90
· LOOK ISOLA BRS X/V 90
2.3. W Promocji może wziąć udział każdy Konsument, który:
2.3.1. dokona w czasie trwania akcji zakupu okapu kuchennego objętego promocją na potrzeby gospodarstwa
domowego u Partnera Promocji,
2.3.2. zarejestruje zakupiony okap w ciągu 30 dni od daty zakupu za pośrednictwem formularza na stronie
internetowej: http://okapyfaber.pl/promocje/gwarancja-brs/formularz-zgloszeniowy
3. Zasady Akcji.
3.1. Konsument, który u Partnera dokona zakupu okapu Faber objętego niniejszą promocją, ma możliwość uzyskania
dożywotniej gwarancji na silnik BRS, będący głównym podzespołem zakupionego urządzenia.
3.2. Aby uzyskać prawo do dożywotniej gwarancji na silnik BRS w zakupionym okapie, Konsument zobowiązany jest w ciągu
30 dni od daty widniejącej na dokumencie zakupu (faktura VAT, lub paragon) do zarejestrowania okapu za pośrednictwem
formularza na stronie internetowej:
http://okapyfaber.pl/promocje/gwarancja-brs/formularz-zgloszeniowy
Przykładowo, w przypadku zakupu modelu objętego Promocją w ostatnim dniu trwania Promocji tj. 30 czerwca 2016 roku
prawidłowa rejestracja okapu powinna nastąpić najpóźniej w dniu 30 lipca 2016 roku.
3.3. Na podstawie przekazanych prawidłowo informacji identyfikujących zakupiony okap (typ, model, numer seryjny), oraz
potwierdzających miejsce zakupu okapu, Organizator wystawi certyfikat potwierdzający dożywotnią gwarancję na silnik BRS
i prześle go na adres podany przez Konsumenta.
3.4. Promocja trwa od 18 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku.
3.5. Promocja nie obejmuje okapów powystawowych, ani też przecenionych z powodu usterek lub uszkodzeń.
3.6. Zakupiony okap wyposażony jest w 2 letnią gwarancję, która obowiązuje na całe urządzenie i jest niezależna
od skorzystania z promocji.
3.7. W przypadku wątpliwości dotyczących przekazanych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu
z Konsumentem w celu uzyskania brakujących informacji, w tym skanu karty gwarancyjnej, lub dokumentu zakupu.
3.8. W przypadkach budzących wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania certyfikatu gwarancji na silnik
BRS do momentu ich wyjaśnienia.
3.9. Dożywotnią gwarancją przysługującą na silnik BRS objęte są wyłącznie modele zarejestrowane za pośrednictwem strony
www.okapyfaber.pl i potwierdzone certyfikatem dożywotniej gwarancji na silnik BRS wystawionym przez Organizatora.
3.10. Dożywotnia gwarancja na silnik BRS nie obejmuje:
3.10.1. usterek silnika powstałych w wyniku nieprawidłowego, lub niewłaściwego użytkowania (np. czyszczenie
filtrów) niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia z winy Konsumenta, nieodpowiedniego napięcia prądu,
dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie silnika i które były dokonane
przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z PN
3.10.2. uszkodzeń silnika obejmujących: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i inne, spowodowane przez wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, szkody transportowe), a także na skutek przedostania się
zanieczyszczeń lub ciał obcych do sprzętu
3.10.3. uszkodzeń silnika powstałych w związku z zaniechaniem zgłoszenia usterki przez Konsumenta
niezwłocznie po jej ujawnieniu, lub zaniechania okresowego sprawdzenia poprawności działania sprzętu
3.10.4. innych usterek okapu ujawnionych po zakończeniu standardowej gwarancji 2 –letniej nie związanych
z silnikiem BRS.
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody, wynikające z nieprawidłowego zainstalowania lub demontażu okapu, lub innych działań, które nie są zgodne z zaleceniami producenta opisanymi w dokumentacji załączonej do zakupionego urządzenia.
3.12. W przypadku wystąpienia usterek w ramach dożywotniej gwarancji na silnik BRS, Organizator zobowiązuje się w ciągu 30 dni roboczych od stwierdzenia usterki do naprawy, lub wymiany silnika przez autoryzowany punkt serwisowy. Do wykonania
naprawy Konsument musi okazać serwisantowi kartę gwarancyjną i certyfikat potwierdzający udzielenie dożywotniej gwarancji na silnik BRS.
3.13. W przypadku nadużycia systemu dożywotniej gwarancji, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania dożywotniej
gwarancji udzielonej na silnik BRS.
3.14. Organizator udziela gwarancji i ponosi odpowiedzialność w zakresie opisanym niniejszym regulaminem nie dłużej niż
do momentu zaprzestania produkcji urządzenia przez Producenta, braku możliwości zakupu silnika na potrzeby ewentualnej
wymiany, likwidacji firmy, zakończenia kontraktu dystrybucyjnego, lub kontraktu serwisowego na urządzenia Faber.
3.15. Poprzez udział w Promocji Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (w myśl
ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz. Ust Nr 133 poz. 883.) w zakresie i dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Promocji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3.16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Osobom, które udostępniły
swoje dane przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.17. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
4. Reklamacje i roszczenia.
4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po
zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Salonu Mebli Kuchennych, dane Konsumenta, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Decyzja
Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Konsument o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony
listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.4. W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22)720 11 98(22)720 11 98 (opłata wg stawek
operatora), lub mailowy:dombianco@dombianco.com.pl
5. Postanowienia końcowe.
5.1. Udział w akcji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym regulaminie.
5.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd,
właściwy dla siedziby Organizatora.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa
w Promocji.
5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji przed upływem deklarowanego terminu, bez podania
przyczyn. W takim przypadku Salon Mebli Kuchennych zostanie poinformowany o zmianie w formie pisemnej. Realizacja
zamówień złożonych przed zakończeniem Promocji będzie ustalana indywidualnie.

Raszyn, 13.01.2016

Aktualnościwięcej aktualności

fotka
2016-09-27 Fabber wśród sponsorów Bologna Design Week

FABER bierze udział w Design Week organizowanym w Bolonii sponsorując wydarzenie związane z usuwaniem zanieczyszczeń z powietrza.

czytaj więcej
fotka
2016-05-05 TALIKA - INNOWACYJNY OKAP PRZYŚCIENNY

Mediolan, Eurocucina - FTK, Salone del Mobile 2016. Technologia, na którą miło popatrzeć. Faber, firma, która stworzyła całą dzielnicę produkcji okapów w Fabriano, porywa publiczność na Salone del Mobile z nowym okapem Talika.

czytaj więcej
fotka
2016-05-04 Najnowsze rozwiązanie technologiczne w okapach Faber

NAUTILUS: ZESPÓŁ SSĄCY OKAPU INSPIROWANY NATURĄ

czytaj więcej

OKAPYFABER.PL

Al.Krakowska 5
05-090 Raszyn

Tel. (22) 720 11 98
Fax. (22) 720 06 88

e-mail: dombianco@dombianco.com.pl

Copyright © 2012 Okapyfaber.plWszelkie prawa zastrzeżoneTworzenie stron Webton.pl