Okapy Faber

KATALOG PRODUKTÓW
Regulamin Promocji „Kolekcja Faber 2017 z gwarancją na 5 lat”1.    Postanowienia ogólne.
1.1.    Organizatorem promocji ”Kolekcja Faber 2017 z gwarancją na 5 lat” zwanej dalej Akcją, jest Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655, zwana dalej Organizatorem.
1.2.    Akcja prowadzona jest w Salonach Mebli Kuchennych będących Partnerem Faber w tej promocji. Wykaz Partnerów promocji jest umieszczony na stronie www.okapyfaber.pl
1.3.    Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4.    Akcja trwa w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku, lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

2.    Warunki uczestnictwa w Akcji.
2.1.    Akcja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów objętych promocją w Salonach Mebli Kuchennych.
2.2.    Akcją objęte są produkty z Kolekcji Faber 2017 będące w ofercie Organizatora, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
2.3.    W Akcji może wziąć udział każdy Konsument, który:
2.3.1.    dokona w czasie trwania akcji zakupu okapu Faber z Kolekcji studyjnej 2017 na potrzeby gospodarstwa domowego,
2.3.2.    zarejestruje zakupione urządzenie w ciągu 3 miesięcy za pośrednictwem strony internetowej:
 http://okapyfaber.pl/promocje/gwarancja-5-lat/formularz-zgloszeniowy.
3.    Zasady Akcji.
3.1.    W okresie trwania Akcji Konsument, za pośrednictwem Salonu Mebli Kuchennych współpracującego z Organizatorem, ma możliwość zakupu okapu z Kolekcji Faber 2017 z prawem do przedłużenia standardowej gwarancji o kolejne 3 lata (razem 5 lat gwarancji).
3.2.    Akcja obejmuje produkty zakupione przez Konsumenta w Salonach Mebli Kuchennych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.
3.3.    Akcja nie obejmuje urządzeń z poprzednich kolekcji, produktów powystawowych, ani też przecenionych z powodu usterek lub uszkodzeń.
3.4.    W przypadku, gdy zakup produktu objętego promocją nie jest możliwy w terminie Akcji z winy Organizatora, Konsument ma prawo do skorzystania z promocji na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia na okap w czasie trwania promocji.
3.5.    Aby uzyskać prawo do przedłużenia standardowej gwarancji na kolejne 3 lata na zakupiony produkt, Konsument zobowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od daty widniejącej na dokumencie zakupu okapu do zarejestrowania go za pośrednictwem zakładki na stronie internetowej: http://okapyfaber.pl/gwarancja-na-5-lat.
3.6.    Na podstawie przekazanych informacji identyfikujących zakupiony okap (typ, model, numer seryjny), oraz informacji potwierdzających miejsce i zakup okapu, Organizator wystawi dokument potwierdzający prawo do 5-letniej gwarancji i prześle go na adres podany przez Konsumenta.
3.7.    W przypadku wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem w celu uzyskania brakujących informacji, w tym skanu karty gwarancyjnej, lub dokumentu zakupu.
3.8.    W przypadkach budzących wątpliwości, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wysyłką potwierdzenia fakt przedłużenia gwarancji do czasu ich wyjaśnienia.

4.     Reklamacje i roszczenia.
4.1.    Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
4.2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Salonu Mebli Kuchennych, dane Konsumenta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3.    Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
4.4.    Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Partner o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5.    W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22)720 11 98 (opłata wg stawek operatora), lub mailowy:dombianco@dombianco.com.pl

5.     Postanowienia końcowe.
5.1.    Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.
5.2.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd, właściwy dla siedziby Organizatora.


Raszyn, 27.02.2017 r.


Pobierz aktualną listę modeli objętych promocją ...

Aktualnościwięcej aktualności

fotka
2017-10-24 Wieczór architektoniczny w Poznaniu

Za nami kolejny udany wieczór Architektoniczny z ARCH_event 19 października.

czytaj więcej
fotka
2017-10-09 Faber na targach Warsaw Home.

Targi Warsaw Home w PTAK Warsaw Expo już za nami!

czytaj więcej
fotka
2017-09-18 Wieczór architektoniczny w Gdańsku

Pierwsze spotkanie z cyklu wieczory z architekturą już za nami!

czytaj więcej

OKAPYFABER.PL

Al.Krakowska 5
05-090 Raszyn

Tel. (22) 720 11 98
Fax. (22) 720 06 88

e-mail: dombianco@dombianco.com.pl

Copyright © 2012 Okapyfaber.plWszelkie prawa zastrzeżoneTworzenie stron Webton.pl